Health Work Committees
 |  En  |  Es
» ÂÎÑ ÇáÃÎÈÇÑ »   22 2021

åíÆÉ ãÞÇæãÉ ÇáÌÏÇÑ æáÌÇä ÇáãÞÇæãÉ ÇáÔÚÈíÉ æÇáÞæì æÇáãÄÓÓÇÊ ÇáÃåáíÉ ÊØÇáÈ ÈßÓÑ ÞÑÇÑ ÅÛáÇÞ ãßÇÊÈ ãÄÓÓÉ áÌÇä ÇáÚãá ÇáÕÍí. ÇáæÒíÑ ÚÓÇÝ: ÛÏÇ ÓäÝÊÍ ÃÈæÇÈ ÇáãÄÓÓÉ æÓäÍãí ÇáÚãá ÝíåÇ

  ѡ : .

.
.
. .
.
.
.
"" .
"" .
.
.
12% .
.
.
. : 1985 ɡ
: .